Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. 1. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, ter zake van dienstverlening door ons en/of opdrachtverlening aan ons en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 2. Aangemerkt als opdrachtnemer in deze algemene voorwaarden: BOEM Consultants B.V. en de aan haar gelieerde rechtspersonen. Hierna te noemen ‘BOEM Consultants’. Waarbij de aanbiedingen en uitvoering van overeenkomsten welke zijn aangeboden door BOEM Consultants, uitsluitend worden beheerst door de onderhavige voorwaarden. Hierbij geldt dat in geval van afwijkingen deze geen rechtskracht bieden anders dan dat deze uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zijn gekomen door partijen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door BOEM Consultants aanvaard, zijn de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet van toepassing.
 4. Indien BOEM Consultants met Opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op eventuele door opdrachtgever nadere mondelinge, telefonische, schriftelijke, per e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van een der partijen.
 5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde:
  a. De overeenkomst
       b.   De bijlagen
       c.   De algemene voorwaarden

2. Offertes

 1. Alle offertes van BOEM Consultants zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft BOEM Consultants het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Offertes van BOEM Consultants zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

3. Overeenkomst

 1. BOEM Consultants is eerst gebonden, nadat en voor zover BOEM Consultants een opdracht schriftelijk heeft bevestigd alsmede indien uit het uitvoeren van de overeenkomst blijkt van de mondelinge aanvaarding door BOEM Consultants. Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke aanvaarding als voormeld afwijken, zijn slechts geldig indien zij door BOEM Consultants schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.
 2. Schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. BOEM Consultants heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.
 3. BOEM Consultants is gerechtigd om – indien BOEM Consultants dat noodzakelijk dan wel wenselijk acht – bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden

4. Duur & Beëindiging

 1. Een opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Indien een opdracht voor bepaalde tijd is overeengekomen, dan eindigt de overeenkomst automatisch en zonder dat enige kennisgeving nodig is bij het verstrijken van de overeengekomen termijn. Indien in de overeenkomst geen termijn voor de duur van de opdracht is overeengekomen, dan is de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.
 2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds niet worden opgezegd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd, in welk geval de opzeggende partij een opzegtermijn van een maand in acht dient te nemen.
 3. Indien opdrachtgever de looptijd van een overeenkomst voor bepaalde tijd wenst te verlengen, dient opdrachtgever minimaal een maand voor de afloopdatum daarvoor schriftelijk een verzoek bij BOEM Consultants in te dienen. BOEM Consultants laat zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk weten of en op basis van welke voorwaarden de overeenkomst verlengd kan worden. De verlengde overeenkomst wordt in dat geval onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij partijen daarvan schriftelijk afwijken. Hierbij behoudt BOEM Consultants zich het recht voor om de tarieven aan te passen als gevolg van indexering van de directe kosten. Indien geen schriftelijke verlenging wordt overeengekomen maar BOEM Consultants ook na het einde van de overeenkomst werkzaamheden voor opdrachtgever blijft verrichten, wordt de overeenkomst geacht te zijn verlengd met dezelfde termijn als de initiële termijn en onder gelijkblijvende voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk alsnog anders overeenkomen.
 4. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 5. Partijen kunnen in de navolgende gevallen, zonder dat een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst, door schriftelijke kennisgeving, buitengerechtelijk ontbinden:
  a. Indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling _____wordt verleend dan wel onder curatele wordt gesteld;
       b.   Indien het bedrijf wordt geliquideerd;
       c.   Indien ten laste van een partij beslag wordt gelegd.
       d.   BOEM Consultants kan voorts de overeenkomst beëindigen indien de zeggenschap (in de _____onderneming) van opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens de in dit artikellid bedoelde _____beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.


5. Vooruitbetaling & zekerheidstelling

 1. BOEM Consultants is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan, respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op BOEM Consultants rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van BOEM Consultants op vergoeding van directe en indirecte schade door opdrachtgever.


6. Tarieven

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. BOEM Consultants heeft het recht de uurtarieven in ieder geval tweemaal per jaar aan te passen als gevolg van indexering van de directe kosten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door BOEM Consultants te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever vergoed worden op basis van aan de opdracht bestede uren.
 3. Uurtarieven worden vastgesteld per opdracht.
 4. Tenzij anders vermeld, zijn de tarieven/honoraria van BOEM Consultants exclusief btw en inclusief reis- en verblijfkosten.
 5. Afspraken betreffende tariefverlaging en/ of tariefstijging zijn alleen bindend na schriftelijke instemming van BOEM Consultants.

7. Facturering

 1. Indien BOEM Consultants op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden verricht die als overwerk zijn aan te merken, brengt BOEM Consultants daarvoor een overwerktoeslag in rekening. Van overwerk is sprake als een medewerker op een dag langer werkzaam is dan overeengekomen of als een medewerker meer dan acht uur per dag werkzaamheden verricht. Van overwerk is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eveneens sprake als werkzaamheden buiten de gebruikelijke kantoordagen worden verricht. Overwerk wordt, tenzij anders overeengekomen, als volgt gefactureerd:
  a. Voor het eerste uur 100% van het basistarief
       b.   Voor het tweede uur 125% van het basistarief
       c.    De uren daarna 150% van het basistarief
       d.    Zaterdagen 150% van het basistarief
       e.    Zon- en feestdagen 200% van het basistarief
 2. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de factuur, dient hij dit binnen acht werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken aan BOEM Consultants. Na deze termijn wordt de factuur als akkoord beschouwd en dient deze te worden bepaald.
 3. Tenzij een factureringsschema is overeengekomen, staat het BOEM Consultants vrij te allen tijde tussentijds te factureren voor bestede uren en gemaakte kosten.

8. Betaling

 1. Opdrachtgever zal binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd, op welke grondslag dan ook, tot korting of verrekening.
 2. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het door opdrachtgever aan BOEM Consultants verschuldigde bedrag.
 3. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 4. Na het verstrijken van veertig dagen na factuurdatum is opdrachtgever, die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier een ingebrekestelling voor is vereist.
 5. Indien enig factuurbedrag of enige voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft BOEM Consultants het recht verdere werkzaamheden op te schorten.
 6. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door BOEM Consultants gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.
 7. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 8. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van 2% per maand – waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – verschuldigd over het nog openstaande bedrag totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Uitvoering overeenkomst

 1. BOEM Consultants bepaalt de wijze waarop en door welke medewerker of medewerkers de opdracht dient te worden uitgevoerd. BOEM Consultants informeert opdrachtgever voorafgaand, tijdens en na afloop van de opdracht over de wijze waarop aan de uitvoering van de opdracht vorm is en wordt gegeven. BOEM Consultants geeft waar mogelijk gevolg aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht, tenzij dit naar het oordeel van BOEM Consultants niet van haar kan worden gevergd.
 2. Indien in de overeenkomst is opgenomen welke medewerker(s) van BOEM Consultants de opdracht zal/zullen uitvoeren, dan spant BOEM Consultants zich er voor in dat deze medewerker(s) gedurende de looptijd van de opdracht daarvoor beschikbaar is/zijn. BOEM Consultants zal haar medewerker(s) ter beschikking stellen, hetzij op locatie, hetzij elders. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een medewerker van BOEM Consultants nimmer op exclusieve basis voor opdrachtgever wordt ingezet. BOEM Consultants behoudt zich het recht voor om een medewerker te vervangen voor een andere medewerker met vergelijkbare kwalificaties.
 3. Het is opdrachtgever zonder schriftelijke instemming van BOEM Consultants niet toegestaan om medewerkers van BOEM Consultants in te zetten voor andere werkzaamheden dan met BOEM Consultants zijn overeengekomen.
 4. Bij de uitvoering van een opdracht door BOEM Consultants is sprake van een inspanningsverplichting, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke BOEM Consultants nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan BOEM Consultants, dan wel diens medewerkers, ter beschikking te stellen.
 6. De adviezen en verrichtingen van BOEM Consultants zijn gebaseerd op van opdrachtgever verkregen en te verkrijgen inlichtingen. BOEM Consultants staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en is op geen enkele grondslag aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of vanwege door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
 7. Door BOEM Consultants opgegeven termijnen zijn indicatief van aard en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever BOEM Consultants schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst

10. Overname personeel

 1. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van BOEM Consultants gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na de beëindiging ervan geen arbeidsrelatie aangaan met medewerkers van BOEM Consultants die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt opdrachtgever tegenover BOEM Consultants een direct opeisbare boete van € 100.000,- zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van de daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.
 2. Indien het in lid 1 opgenomen verbod om welke reden dan ook niet van toepassing is of nietig blijkt te zijn en opdrachtgever gaat binnen een jaar na de beëindiging ervan een arbeidsrelatie aan met een medewerker van BOEM Consultants, dan geldt dat opdrachtgever daarvoor een redelijke vergoeding aan BOEM Consultants is verschuldigd. Deze vergoeding is voor de door BOEM Consultants gemaakte kosten in verband met de inzet, werving, begeleiding/opleiding van de desbetreffende medewerker. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal uur dat de medewerker voor de opdrachtgever (via BOEM Consultants) facturabel heeft gewerkt. Deze vergoeding wordt als volgt vastgesteld:

Aantal gewerkte uren voor opdrachtgever

 

Vergoeding

Tot 1700

 

€ 35.000 ,-

Tussen de 1.700 en 2.500

 

€ 27.500 ,-

Vanaf 2.500

 

€ 22.500 ,-

    
 1. Van het aangaan van een arbeidsrelatie is in het kader van dit artikel sprake indien de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst met de medewerker van BOEM Consultants aangaat, dan wel de medewerker van BOEM Consultants anderszins, direct of indirect, voor zich laat werken.

11. Meerwerk

 1. BOEM Consultants is slechts verplicht tot het uitvoeren van die werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de offerte / opdrachtbevestiging / overeenkomst, dan wel die daarnaast door BOEM Consultants zijn bevestigd.
 2. Alle wijzigingen ten opzichte van de in de opdracht vermelde werkzaamheden, hetzij door een bijzondere opdracht van opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht dan wel anderszins, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk.
 3. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 4. Bovenstaande onverminderd het recht van BOEM Consultants op volledige vergoeding van de gemaakte kosten, gederfde winst en/of andere schadeposten.

12. Klachten

 1. Eventuele klachten worden door BOEM Consultants slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek in de dienstverlening, dan wel binnen acht dagen nadat opdrachtgever het gebrek in de dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, BOEM Consultants daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede, wanneer en op welke wijze het gebrek in de dienstverlening is geconstateerd.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van BOEM Consultants.
 3. Het indienen van een klacht dan wel in het gelijk gesteld worden van de klager door BOEM Consultants, op welke grondslag dan ook, resulteert op geen enkele wijze in schadevergoedingsplicht aan de zijde van BOEM Consultants.

13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid voor directe schade van BOEM Consultants wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, dan wel door uitdrukkelijk te kort schieten in de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd, ontstaat slechts indien opdrachtgever BOEM Consultants onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van tekortkoming en BOEM Consultants ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BOEM Consultants in staat is adequaat te reageren.
 2. Onder directe schade wordt verstaan:
  a. Schade aan eigendommen van opdrachtgever en/of derden;
       b.   Kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in bijvoorbeeld machines, _____apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter _____beperking of herstel van de schade;
       c.   Kosten van noodvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld het uitwijken naar andere machines, _____(computer) systemen of het inhuren van derden;
       d.   Kosten, waaronder begrepen personeelskosten, van het noodgedwongen langer operationeel _____houden van oude (computer) systemen en andere voorzieningen;
 3. De aansprakelijkheid van BOEM Consultants voor directe schade, op welke grondslag dan ook, is beperkt tot een maximum van € 25.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen wordt beschouwd als een enkele gebeurtenis. Aansprakelijkheid van BOEM Consultants voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 4. Indien de verhouding van de door BOEM Consultants te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door BOEM Consultants te vergoeden schade gematigd worden.
 5. BOEM Consultants is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de resultaten van werkzaamheden die onder leiding en toezicht van opdrachtgever tot stand zijn gekomen.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (uiterlijk 6 maanden) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BOEM Consultants meldt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart BOEM Consultants voor alle schade ontstaan aan persoon of goed van medewerkers van BOEM Consultants of door BOEM Consultants ingezette derden, indien deze op locatie (het bedrijf van opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan.


14. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van BOEM Consultants kan worden gevergd, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen duurt of heeft geduurd. Een en ander zonder enige verplichting tot schadevergoeding, op welke grondslag dan ook, aan de zijde van BOEM Consultants.
 2. BOEM Consultants is te allen tijde gerechtigd betaling te vorderen van die prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken

15. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden berust te allen tijde bij BOEM Consultants. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven te allen tijde eigendom van BOEM Consultants of haar toeleveranciers, tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaarmaking kan dan ook alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van BOEM Consultants. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 2. Opdrachtgever vrijwaart BOEM Consultants tegen alle aanspraken van derden die stellen dat door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten en/of databankrechten van een derde voor zover een dergelijk inbreuk betrekking heeft op ontwerpen, goederen of programmatuur die door opdrachtgever aan BOEM Consultants ter beschikking zijn gesteld.

16. Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die partijen van elkaar ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan alle voor of namens hen werkzame (rechts-)personen ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
 2. Het voorgaande is niet van toepassing indien een wettelijke verplichting c.q. gerechtelijke uitspraak partij(en) tot openbaring van informatie verplicht. In welk geval partijen elkaar over en weer informeren alvorens tegemoet te komen aan de verplichting tot openbaring.
 3. Geheimhouding houdt niet op te bestaan bij beëindiging van de overeenkomst.

17. Gegevensbescherming

 1. Indien BOEM Consultants en opdrachtgever persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van de opdracht, dan behandelen partijen deze persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en conform de relevante wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtgever verstrekt slechts persoonsgegevens aan BOEM Consultants als hij daar op grond van toepasselijke wet- en regelgeving toe gerechtigd is en aan de relevante wettelijke verplichtingen is voldaan. Indien BOEM Consultants persoonsgegevens aan opdrachtgever verstrekt, dan is opdrachtgever zelfstandig verantwoordelijk voor de verdere verwerking daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien partijen zich in het kader van de opdracht kwalificeren als gezamenlijk verantwoordelijk of indien BOEM Consultants bij de uitvoering van de opdracht kwalificeert als verwerker in de zin van de AVG, maken partijen dienaangaande nadere afspraken.
 4. Opdrachtgever vrijwaart BOEM Consultants voor alle aanspraken van derden die jegens BOEM Consultants mochten worden ingesteld op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in verband met een schending door opdrachtgever van haar verplichtingen.

18. Slotbepalingen

 1. BOEM Consultants behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van BOEM Consultants of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden.
 3. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht
 4. Geschillen welke tussen BOEM Consultants en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door BOEM Consultants gedane aanbieding, een door BOEM Consultants met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, tenzij anders overeengekomen, worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Rotterdam
 5. Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 01/08/2023.

Bij BOEM Consultants geloven we dat cybersecurity meer is dan alleen technologie. Daarom zijn we gespecialiseerd in de softe skills van cybersecurity, zoals security beleid, awareness en training.  We helpen organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve beveiligingsmaatregelen, en  bij het creëren van een veiligheidscultuur binnen de organisatie. Onze aanpak is op maat gemaakt voor  de specifieke behoeften van elke klant, omdat we begrijpen dat elke organisatie uniek is.